Lõppenud projektid

Leht uuendatud: 08.12.2022

Õpetajate professionaalsete õpikogukondade õpiränded kooli arengu toetajana
Projekti rahastaja: SA Archimedes, Erasmus+ programm
Projekti eesmärk: Käesoleva projekti eesmärgiks on projekti „Poska professionaalsed õpikogukonnad” toetamine välismaiste õpirännete kaudu
Projekti periood: 01.08.2019 – 31.07.2022
Toetuse suurus: 12605 €
Projekti kokkuvõte: Peamised projekti valdkonnad on koos õppimine, koostöö parendamine, coachingu võtete kasutamine nii koostöös kolleegide kui õpilastega, õpilaste toetamine nende individuaalsusest lähtuvalt, uurimusliku õppe ja projektõppe osakaalu suurendamine ja IKT vahendite kasutamine. Viimaseks kõiki õpirändeid ühendavaks teemaks on rahvusvaheliste suhete loomine ja jätkamine.
Link projekti kodulehele

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on erasmus-1.jpg

Uuenevat õpikäsitust toetava laiapõhjalise juhtimismudeli
arendamine Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis II

Projekti eesmärk: Õpetajate koolitus ja kogemuste vahetamine teiste riikide koolidega

Projekti rahastaja: SA Archimedes, Erasmus+ programm

Projekti periood: 01.08.2018 kuni 31.07.2019

Toetuse suurus: 18099 €

Projekti kokkuvõte: Õpirändeprojekt “Uuenevat õpikäsitust toetava laiapõhjalise juhtimismudeli arendamine Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis II” on jätkuprojekt lõppenud Erasmus+ projektile. Nagu ka eelmine, põhineb käesolev projekt laiapõhjalise juhtimismudeli rakendamisel koolis.
Projekti põhieesmärkideks on laiapõhjalise juhtimissüsteemi toetamine ja kinnistamine, individuaalne lähenemine õpilastele, selle kaudu nende motivatsiooni ja annete toetamine. Projekti käigus toimuvad seitse õpetajate õpirännet ja pärast iga õpirännet toimuvad õpetajalt õpetajale koolitused, kus õpirändel käinud õpetaja jagab oma kogemusi, omandatud oskusi ning materjale kogu tegevõpetajate kollektiivile ning juhtkonnale.
Link projekti kodulehele

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on erasmus-1.jpg

Uuenevat õpikäsitust toetava laiapõhjalise juhtimismudeli
arendamine Tartu Jaan Poska gümnaasiumis

Projekti eesmärk: Õpetajate koolitus ja kogemuste vahetamine teiste riikide koolidega

Projekti rahastaja: SA Archimedes, Erasmus+ programm

Projekti periood: 01.06.2017 – 31.05.2018

Toetuse suurus: 11899 €

Projekti lühikirjeldus: Projekti käigus toimuvad viis õpirännakut ja pärast iga õpirännet toimuvad õpetajalt õpetajale koolitused, kus õpirändel käinud õpetaja jagab oma kogemusi, omandatud oskusi ning materjale kogu tegevõpetajate kollektiivile ning juhtkonnale. Hiljem on koolituse materjalid õpetajatele kättesaadavad õppeinfosüsteemis Stuudium. Samuti korraldab iga õpirändel osalenud õpetaja vähemalt ühe avatud tunni, kust saavad lisaks õpilastele osa võtta kõik huvitatud õpetajad. 

Projekti fail
Link projekti kodulehele

Kesk-Läänemere ühisõpilasfirmad

Projekti nimetus: „Kesk-Läänemere ühisõpilasfirmad“

Projekti eesmärk: Projekti „Kesk-Läänemere ühisõpilasfirmad“ eesmärgiks on luua kolme õppeaasta (2015/16 – 2017/18) jooksul kokku vähemalt 50 rahvusvahelist reaalselt tegutsevat õpilasfirmat.

Projekti periood: 2015 – 2018

Projekti rahastaja:  Enterprise without Borders programm, Euroopa Regionaalarengu Fond.

Projekti lühikirjeldus: Tänapäeva kiirestiarenevas maailmas on oluline, et juba gümnaasiuminoored saaksid kogemuse suhtlemisest erinevate kultuuridega, ärikultuurist ja -keskkonnast lähiriikides ning koos julgusega alustada ettevõtlusega ka mõistmise, et riigipiirid ei pruugi olla piirid ettevõtlusele. Projekt algab innovatsioonilaagriga Helsinkis, kus nelja riigi 120 noort saavad kokku, leiavad endale koostööpartnerid, töötavad välja ühise idee ning tegevusplaani. Edasi toimub novembri alguses koostöökonverents Tallinnas, kus noored oma ideid edasi arendavad, tegevusplaanid paika panevad ning mille järel rahvusvaheline õpilasfirma reaalselt tööle hakkab.

Rohkem infot projekti kohta.

el_sotsiaalfond_horisontaalne.png
Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi uus juhtimismudel, mis toetab uuenevat õpikäsitust

Projekti nimetus: Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi uus juhtimismudel, mis toetab uuenevat õpikäsitlust.

Taotleja: Tartu linnavalitsus

Meede: 2014–2020.1.2 Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine.

Taotlusvoor: 1.2.1,1.2.2 ATV1 Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks – 20.04.2016–23.05.2016 Valdkond, millesse projekt panustab: 2014–2020.1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus.

Projekti periood: 12.09.2016–01.11.2017

Projekti kogumaksumus: 9 917,96 €

Projekti sihtgrupp: Tartu Jaan Poska gümnaasiumi õpetajad

Projekti lühikirjeldus: Taotleme 3-5 aasta jooksul radikaalset ja kestvat läbimurret õppimise ja õpetamise kvaliteedis ning õpitulemustes. Projekti eesmärk on õpetajate professionaalsete oskuste kasv ning jagatud juhtimismudeli rakendumine, mis tagab kõigi õpetajate osalemise kooli arendustegevuses.

el_sotsiaalfond_horisontaalne.png

KIK projekt – valikaine “Taaskasutades tulevikku”.

2013/2014 aasta 4. õppeperioodil toimus Jaan Poska gümnaasiumis valikaine „Taaskasutades tulevikku“, mis viidi läbi Tartu Loomemajanduskeskuses KIK-i toel. Tegemist oli huvitava ning kaasahaarava kursusega, mille eesmärgiks oli õpetada õpilasi praktiliste ja loovate tegevuste kaudu rohkem oma elukeskkonna peale mõtlema. Rohkem infot (ning ka illustreerivaid pilte) kursuse kodulehelt http://taaskasutadestulevikku.wordpress.com/

COMENIUSe projekt 

Tartu Jaan Poska Gümnaasium osaleb Comeniuse projektis

“Migratsioon minevikus, olevikus ja tulevikus – probleemid ja võimalused”
“Migration in the past, the present and the future – problems and opportunities”

Projekti eesmärgiks on uurida migratsiooni ehk sisse- ja väljarännet. Projekti käigus tutvutakse rände olemusega erinevates riikide. Võrreldakse rände põhjusi ja mõju kaasajal ning lähiajaloos.

Projekt toimub kuue kooli rahvusvahelises koostöös. Projekt avardab kõigi osaliste keeleoskust, silmaringi ja maailmatunnetust ning arendab loovust. Projekti töökeel on inglise keel. 2012/13 õppeaastal keskenduvad projektipartnerid rändele lähiajaloos, 2013/14 õppeaastal kaasaegsetele protsessidele. Projekti rahastab sihtasutus Archimedes elukestva õppe programmi raames.

Europaschule IGS Mühlenberg (koordinaatorkool) Hannover, Saksamaa
www.igs-muehlenberg.de

Lycée général et technologique René Cassin Pariis, Prantsusmaa
www.lyc-cassin-gonesse.ac-versailles.fr

Ahmet Cevdet Pasa Sosyal Bilimler Lisesi Aksaray,Türgi
www.aksaraysbl.k12.tr

Zespoł Szkol Samochodowych Gdansk, Poola
www.zss.gda.pl

Jaan Poska Gümnaasium Tartu, Eesti
www.jpg.tartu.ee

Projekti fail

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi looduslaagrid 2017 

Projekti nimetus: Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi looduslaagrid 2017

Projekti eesmärk:  Projekti eesmärgiks on jätkata Jaan Poska Gümnaasiumis alates aastast 2011 läbiviidud looduslaagreid.

Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Keskkonnaprogramm

Projekti algus: 09.01.2017

Toetuse summa: 3185 €

Projekti lühikirjeldus:  Laagrite käigus omandavad õpilased põhilised oskused ja teadmised looduslikust mitmekesisusest, loodusvaatluste läbiviimisest, andmete kogumisest looduses ja lihtsamatest analüüsimeetoditest. Samuti andmete kandmisest suurematesse andmebaasidesse, et nende kaudu osaleda ka teadusandmete kogumises.