Rahvusvahelised projektid

Leht uuendatud: 27.09.2022

Tartu Jaan Poska gümnaasiumile on omistatud Erasmus+ õpirände akrediteering 2020-1-EE01-KA120-SCH-093380, mille kehtivusajaks on 01.03.2021 – 31.12.2027.
Erasmus+ projektid

Water sustainability / Vesi ja jätkusuutlikkus
Projekti eesmärk: Laiendada õpilaste võimalusi uurimistööde tegemisel, et anda tööle rahvusvaheline mõõde ja seeläbi arendada teadmisi eri (haridus)kultuuridest ning avardada silmaringi.
Projekti rahastaja: Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur
Projekti taotlus: 2021-1-EE01-KA121-SCH-000009780
Erasmuse õpirände akrediteering: 2020-1-EE01-KA120-SCH-093380 kehtivusajaga 01.03.2021 – 31.12.2027
Projekti periood: 01.09.2021 – 31.08.2023
Toetuse suurus: 23785 €
Projekti kokkuvõte: Projektis osalevad lisaks JPG-le Gymnasium Schillerstraße Austrias, Lycée Gaspard Monge Prantsusmaal ja Institut Educacio Secundaria L’Allusser Hispaanias.  Projekti jooksul toimub neli rahvusvahelist kohtumist, kus osalevad nii õpilased kui õpetajad ja peamisteks valdkondadeks on rohelise mõtteviisi juurutamine läbi partnerkoolide ühiste tegevuste, koos õppimine ja õpilaste uurimistöödesse rahvusvahelise sisendi andmine.  

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpetajate õpiränded kooli uute arengusuundade toetajana
Projekti eesmärk: projekti “Koolimeeskonna arendustöö: õpetaja kui meisterlik õppija – professionaalsete õpikogukondade loomine õppemetoodika uuendamiseks ja uuenenud õpikäsituse rakendamiseks” (01.08.2019 – 30.06.2020, lühendatult “PÕK”)  jätkusuutlikkuse toetamine pärast PÕKi projekti ametlikku lõppu.
Projekti rahastaja: SA Archimedes, Erasmus+ programm
Projekti periood: 31.12.2020 – 29.06.2023
Toetuse suurus: 33740 €
Projekti kokkuvõte: Peamised projekti valdkonnad on ainetevaheline lõimimine, õpilaste toetamine nende individuaalsusest lähtuvalt, uurimuslik õpe ja projektõpe. Laiemas perspektiivis on JPG eesmärgiks uue arengukava kirjutamine, kus õppetöö põhineks üldpädevuste omandamisel ja mis pööraks senisest enam tähelepanu toimivale ainetevahelisele lõimingule ning projektõppele ja rahvusvahelistele suhetele. Kuna eesmärgini jõudmiseks on tugevalt vaja muuta nii õppekava, organisatsiooni tööpõhimõtteid kui ka väärtusi organisatsioonis, on käesolev Erasmus+ projekt vaid algus pikemale protsessile.

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on erasmus-1.jpg

Boosting Green Education at School 
Projekti eesmärk: keskkonnateadliku hariduse juurutamine 
Projekti rahastaja: SA Archimedes, Erasmus+ programm
Projekti number: 2020-1-IT02-KA201-079243
Projekti kogueelarve: 170 520 €
Projekti kokkuvõte: Projekti “Boosting Green Education at School” juhtivpartner on Euphoria Net Itaaliast, JPG on üks kaheksast partnerist, kellest pooled on keskkoolid ja pooled teaduskeskused. Projekti jooksul toimuvad kohtumised partnerriikides ja projekti tulemusena valmivad õpilaste osalusel koolide ja teadusasutuste koostöös õppematerjalid ja -videod, mida saab tundides kasutada.

Rahvusvaheline õpilaste uurimistööde konverents

Projekti nimetus: Students’ International Research Conference
Projekti eesmärk: Rahvusvahelise õpilaste uurimistööde konverentsi korraldamine Rootsis, Lätis ja Eestis
Projekti rahastaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Nordplus Junior programm
Projekti periood: 01.09.2018 – 31.12.2022
Toetuse suurus: 28560 €
Projekti kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on teaduse populariseerimine läbi rahvusvahelise gümnaasiumiõpilaste uurimistööde konverentsi korraldamise ja uurimistööde juhendajate kogemuste vahetamine. Projekti partneriteks on Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Tibble Fristående Gümnaasium Rootsis ja Jurmala Riigigümnaasium Lätis. Projektiperioodi jooksul korraldati kaks rahvusvahelist õpilaste uurimistööde konverentsi 2019. aastal Stockholmis ja 2022. aastal Tartus ning üks fütoremediatsiooni teemaline õpilaskonverents 2022. aastal Stockholmis.

Link projekti kodulehele