XI lennu lõpuaktus kolmapäeval, 22. juunil kell 13.00
XI lennu lõpuaktus kolmapäeval, 22. juunil kell 13.00

Rahvusvahelised projektid

Leht uuendatud: 12.03.2022

Tartu Jaan Poska gümnaasiumile on omistatud Erasmus+ õpirände akrediteering 2020-1-EE01-KA120-SCH-093380, mille kehtivusajaks on 01.03.2021 – 31.12.2027.
Erasmus+ projektid

Õpetajate professionaalsete õpikogukondade õpiränded kooli arengu toetajana
Projekti rahastaja: SA Archimedes, Erasmus+ programm
Projekti eesmärk: Käesoleva projekti eesmärgiks on projekti „Poska professionaalsed õpikogukonnad” toetamine välismaiste õpirännete kaudu
Projekti periood: 01.08.2019 – 31.07.2022
Toetuse suurus: 12605 €

Projekti kokkuvõte: Peamised projekti valdkonnad on koos õppimine, koostöö parendamine, coachingu võtete kasutamine nii koostöös kolleegide kui õpilastega, õpilaste toetamine nende individuaalsusest lähtuvalt, uurimusliku õppe ja projektõppe osakaalu suurendamine ja IKT vahendite kasutamine. Viimaseks kõiki õpirändeid ühendavaks teemaks on rahvusvaheliste suhete loomine ja jätkamine.

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on erasmus-1.jpg

Boosting Green Education at School 

Projekti eesmärk: keskkonnateadliku hariduse juurutamine 

Projekti rahastaja: SA Archimedes, Erasmus+ programm

Projekti number: 2020-1-IT02-KA201-079243

Projekti periood: 15.10.2020 – 14.04.2023

Projekti kogueelarve: 170 520 €

Projekti kokkuvõte: Projekti “Boosting Green Education at School” juhtivpartner on Euphoria Net Itaaliast, JPG on üks kaheksast partnerist, kellest pooled on keskkoolid ja pooled teaduskeskused. Projekti jooksul toimuvad kohtumised partnerriikides ja projekti tulemusena valmivad õpilaste osalusel koolide ja teadusasutuste koostöös õppematerjalid ja -videod, mida saab tundides kasutada.

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpetajate õpiränded kooli uute arengusuundade toetajana

Projekti eesmärk: projekti “Koolimeeskonna arendustöö: õpetaja kui meisterlik õppija – professionaalsete õpikogukondade loomine õppemetoodika uuendamiseks ja uuenenud õpikäsituse rakendamiseks” (01.08.2019 – 30.06.2020, lühendatult “PÕK”)  jätkusuutlikkuse toetamine pärast PÕKi projekti ametlikku lõppu.

Projekti rahastaja: SA Archimedes, Erasmus+ programm

Projekti periood: 31.12.2020 – 30.12.2022

Toetuse suurus: 33740 €

Projekti kokkuvõte: Peamised projekti valdkonnad on ainetevaheline lõimimine, õpilaste toetamine nende individuaalsusest lähtuvalt, uurimuslik õpe ja projektõpe. Laiemas perspektiivis on JPG eesmärgiks uue arengukava kirjutamine, kus õppetöö põhineks üldpädevuste omandamisel ja mis pööraks senisest enam tähelepanu toimivale ainetevahelisele lõimingule ning projektõppele ja rahvusvahelistele suhetele. Kuna eesmärgini jõudmiseks on tugevalt vaja muuta nii õppekava, organisatsiooni tööpõhimõtteid kui ka väärtusi organisatsioonis, on käesolev Erasmus+ projekt vaid algus pikemale protsessile.

Rahvusvaheline õpilaste uurimistööde konverents

Projekti nimetus: Students’ International Research Conference
Projekti eesmärk: Rahvusvahelise õpilaste uurimistööde konverentsi korraldamine Rootsis, Lätis ja Eestis
Projekti rahastaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Nordplus Junior programm
Projekti periood: 01.09.2018 – 31.12.2022
Toetuse suurus: 28560 €
Projekti kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on teaduse populariseerimine läbi rahvusvahelise gümnaasiumiõpilaste uurimistööde konverentsi korraldamise ja uurimistööde juhendajate kogemuste vahetamine. Projekti partneriteks on Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Tibble Fristående Gümnaasium Rootsis ja Jurmala Riigigümnaasium Lätis. Projektiperioodi jooksul korraldatakse kolm rahvusvahelist õpilaste uurimistööde konverentsi: 2019. aastal Stockholmis, 2020. aastal Jurmalas ja 2021. aastal Tartus.

Link projekti kodulehele