Üldtutvustus

Leht uuendatud: 13.09.2023

Tartu Jaan Poska Gümnaasium (JPG) alustas tööd 2011. aastal.  

Kool kannab Eesti suurmehe Jaan Poska nime ja asub ajaloolises Tartu rahu majas, mis lisab koolile väärikust ja ühiskondlikku tähtsust. Kümne aasta jooksul on kool loonud head koostöösuhted paljude asutustega. Kool püüab koostööd erinevate partneritega ka pidevalt ja aktiivselt laiendada, 2022. aasta sügisel alustas koolis Codesters Clubi ja Shaté Tantsukooli ühisõpe, 2017. aasta sügisest on ühisõppekava Heino Elleri Muusikakooliga.

Igal õppeaastal on JPG-s teistest riikidest vahetusõpilasi ja paljud meie kooli õpilased on kasutanud võimalust minna ise vahetusõpilasteks YFU vahendusel, meil on sõpruskool Saksamaal Lüneburgis (Gymnasium Herderschule) ja Hiinas Ningbo linnas (Ningbo No 4 High School). 2020. aasta kevadel sai JPG Erasmus+ akrediteeringu 7 aastaks ning rahvusvaheline õpiränne on laienemas ka õpilasteni, “Poska Akadeemia” on rahvusvaheline ning Nordplus projektid toetavad keskkonnaõpinguid ja valikkursuste pakkumist. 

JPGs on 2023/2024. õppeaasta alguses 16 klassikomplekti kokku 584 õpilasega. Õppuritest on läbivalt ca kaks kolmandikku Tartu linnast. Kool on seadnud optimaalseks õpilaste arvuks 565–595, mis tagab olemasolevas õpikeskkonnas kvaliteetse õppetöö, piisavalt mitmekesise koolikultuuri ning põneva ja õpihimulise keskkonna õppijatele ja õpetajatele. 

Tartu Jaan Poska gümnaasiumi eripäraks saab pidada valikkursuste rohkust. Kool pakub nii koolimajas toimuvaid valikainekursusi kui ka võimalust osaleda kursustel majast väljas. Viimased toimuvad nii perioodõppe vormis (Tartu Lastekunstikoolis, Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledžis, Eesti Lennuakadeemias, Tartu Vanglas) kui ka praktikumide ja laagritena (bioloogia, kirjanduse, inglise keele, suhtlemisoskuste praktikum, matemaatika ja füüsika, ökoloogia ja geograafia raktikumid, riigikaitse välilaagrid). Erinevad laboratoorsed praktikumid toimuvad Eesti Maaülikoolis, Tartu Ülikoolis ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

Õppetöö toimub perioodidena, kus ühe perioodi pikkus on 7 nädalat, mille raames õpitakse 5–7 õppeainet, mis on organiseeritud 35-tunniste tervikkursustena. JPG on gümnaasium, kus iga õpilane kujundab ise oma õppekava 19 kursuse ulatuses enda huvidest lähtuvalt. Õpilane saab kooli lõpetamiseks vajaliku 96 kursuse läbimiseks vabalt valida ülekoolilistest kursustest 19 kursust, millest vähemalt kümme kursust on süvakursused ja ülejäänud on silmaringikursused, sh 4 inglise keele kursust 12. klassis inglise keele riigieksami ja C1 eksami tegijatele.

Kool kasutab õppeinfosüsteemi Stuudium, koolis on kiire ja kvaliteetne traadita internetiühendus, samuti hetkevajadusi kattev mobiilsete arvutikomplektide kasutamise võimalus. Paljud ainekursused toimuvad kas eraldiseisvalt või tavatundi toetavalt õppekeskkonnas Moodle. Oleme pööranud suurt tähelepanu IKT vahendite sihipärasele kasutamisele ning teinud tööd selle nimel, et juhendatud veebipõhine õpe toetaks ja aitaks õpilast vastavalt tema vajadustele. Iseseisva töö oskus, oma aja planeerimine, oma õppimise juhtimine – kõik metakognitiivsed oskused vajavad harjutamist ja reflekteerimist, mistõttu on meie õppekavas sees ka iseseisva õppe nädal, e-õppe päevad ning osa kursuseid ongi ainult veebipõhised. 

Koolil on hästitoimiv õpilasesindus ja toimekas vilistlaskogu. Traditsiooniliselt toimuvad paljud populaarsed sündmused, näiteks 10. klasside vastuvõtt kooliperre rebaste nädalaga, ainepäevad ja  valdkonnanädalad, “Vaikse muusika õhtu”, jõulupidu, ülelinnaline Tartu rahu mälumäng, rahvusvaheline õpilaste uurimistööde konverents “Poska Akadeemia”, väitlusturniirid, külalislektorite esinemised, teatrikülastused, kevadkontsert, kooliball. Koolis antakse välja koolilehte Sihker, millel on uudishimulik ja tegus toimetus, koolil on koduleht ja Facebooki lehekülg. Tegutsevad segakoor ja rahvatantsurühmad, lisaks väitlusring ja robootikaring.