Õppekavad

Leht uuendatud: 22.09.2023

Tartu Jaan Poska gümnaasiumi õppekava on koostatud lähtudes gümnaasiumi riiklikust õppekavast (Vabariigi Valitsuse määrus nr 2, RT I, 29.08.2014, 21; edaspidi RÕK) ja kooli arengukavast, arvestades õppenõukogu, hoolekogu, õpilasesinduse arvamusi ja seisukohti ning Tartu kui teadmuslinna potentsiaali.

Kooli õppekavas on üldosa ning õppeainete ja kursuste ainevaldkonniti koondatud kavad. Riiklikus õppekavas (RÕK) kirjeldatud kursuseid on kooli vajadustele vastavalt modifitseeritud, muudetud nende struktuuri või ülesehitust.

Kooli õppekava üldosa lähtub RÕKi nõuetest kooli õppekavale.

Kooli õppekava lisades on ainevaldkondade kursuste kavad, hindamisjuhend ning uurimistööde ja praktiliste tööde juhend.