Arengukava

Leht uuendatud: 09.06.2020

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi prioriteetsed valdkonnad aastani 2021

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi siht aastani 2021 on tõsta kooli positsiooni Tartu linna ja Lõuna-Eesti õpilaste tõmbekoolina ning suurendad motiveeritud, akadeemiliselt võimekate gümnasistide jõudmist kooli. Teisalt on kooli eesmärk luua keskkond iseseisva ja ennastjuhtivat õppija kujunemiseks, pakkudes kõigile JPG õpilastele mitmekesiseid võimalusi individuaalseks arenguks heade ja väga heade akadeemiliste tulemuste saavutamisel. Nende kahe eesmärgi täitmiseks on käesolevas arengukavas planeeritavad tegevused jaotatud nelja prioriteetsesse valdkonda – õppekorraldus, personal ja juhtimine, õpikeskkond ja IT arendus ning koostöö huvigruppidega.

3.1. Valdkond: õppekorraldus

Eelmise arengukava perioodil viidi kooli õppekorralduses läbi mitmeid olulisi muutusi. Suurt tähelapanu on pööratud valikainete süsteemile. Käesoleva arengukavaperioodi alguseks on koolis hästi toimiv, paindlik ja vajaduspõhiselt uuenev valikainete süsteem, mis võimaldab igal õpilasel kujundada ise oma õppesuund ja täiendada seda mitmekesiste vabavalt valitavate kursustega. Kahel viimasel õppeaastal on intensiivselt tegeletud põhiainete (eesti keel, B1 ja B2 võõrkeel ning matemaatika) tasemerühmade süsteemi väljatöötamise ja rakendamisega, mille eesmärgiks on tagada igale õpilasele nendes ainetes maksimaalne individuaalne ja jõukohane edasijõudmine. Kool on oluliselt panustanud loodus- ja täppisteaduste (LTT) suunaainete võimaluste laiendamisse loodusainete laboriklassi loomisega 2016. õppeaastal. Alates 2016/2017 õppeaasta sügisest läks kool üle lennupõhisele vastuvõtule, mille eesmärk on suurendada õpilaste valikuvabadust ja individuaalse õppe võimalusi oma õppesuuna kujundamisel. 

Valdkonna põhiprobleemiks võib hetkel pidada õpilaste suhteliselt suurt väljalangemist koolist aastatel 2013-2016. Rahul ei saa olla ka õpilaste õpimotivatsiooniga. Õpilased on õppekorralduse ühe puudusena esile toonud põhiainete ebaühtlast jaotust perioodides ja valikainete ebaühtlast taset ja jaotumust kolme erineva suuna vahel. 

Viimasest tulenevalt on järgneval arengukava perioodil eesmärgiks jätkata valikainete süsteemi ning põhiainete tasemerühmade hindamisega tagasiside ja õpilaste akadeemiliste tulemuste alusel ning viimaste toel viia sisse vajalikud muudatused õppetöö diferentseerimiseks ja individualiseerimiseks. Teisalt soovitakse individuaalse lähenemise kaudu jõuda ka õpimotivatsiooni tõstmiseni, ennetamaks õpilaste väljalangemist koolist.

3.2. Valdkond: personal ja juhtimine

Uue alustava koolina oli Tartu Jaan Poska Gümnaasiumil eelneva arengukava perioodil nii juhtimises kui personalis palju muutusi. Sageli tekitasid need kooli sihiseadete hajumist, mis on kooli soovitud arenguhoogu aeglustanud. Alates 2016/2017 õppeaastat on kool läinud üle laiapõhjalisele juhtimismudelile, mille kaudu on kooli arendustegevuse ja õppekorraldusega seotud lai õpetajate ring. Juhtkonda kuuluvad direktor, juhiabi, kolme valdkonna (reaal- ja loodusained, humanitaar- ja kultuuriained ning võõrkeeled) õppejuhid, õppetöö koordinaator, arendus- ja projektijuht, haridustehnoloog, infojuht, majandusjuht ja süsteemihaldur. Kõik juhtkonna liikmed, välja arvatud juhiabi, majandusjuht ja haridustehnoloog, on tegevõpetajad. Uus juhtimismudel peab andma laiale õpetajateringile võimaluse olla kaasatud arengukavas seatud eesmärkide saavutamisel. Selleks planeeritakse koolis lisaks valdkonnapõhistele töörühmadele luua vajaduspõhised teemarühmad, mis on keskendunud kindlatele kooli arengusuundadele ning mille kaudu saab iga õpetaja osaleda kooli arendustöös. Teemarühmadesse kuulumine on õpetajatele vabatahtlik ja lähtub õpetaja võimalustest ja motivatsioonist olla seotud kooli arendustegevusega. 

Käesoleva arengukava perioodile on planeeritud õpetajate järjepidev enesetäiendamine, mille eesmärk on nüüdisaegse õpikäsitluse kestlik rakendamine. Eeldused uuenduslike õppemeetodite rakendamiseks loovad õpilaste ja õpetajate head omavahelised suhted ning koostöö, õpetajate enesetäiendus nii Eestis kui välismaal ning suur vabadus ja vastutus oma töö planeerimisel ja läbiviimisel.

3.3. Valdkond: õpikeskkond ja IT arendus

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi hoone ei olnud algselt planeeritud õppehooneks, mis on tinginud ruumijaotuse mõningase ebakõla mugava õppetöö läbiviimiseks. Infotehnoloogia poolelt on kool varustatud hea traadita internetivõrguga ja arvestatava arvutipargiga, et teha õppetöös infotehnoloogiline hüpe, kuid viimane on paraku takerdunud haridustehnoloogiliste lahenduste leidmise ja rakendamise taha. 

Õpikeskkonna parandamiseks on aastatel 2013–2016 koolimajas tehtud mitmeid muudatusi. Kahel korrusel on vaheseinte eemaldamisega avatud suuremad ruumid õpilastele puhkenurkadeks ja võimalusega avatud ruumis tundide läbiviimiseks. Neljandal korrusel valmis 2016. aasta sügisel loodusainete labor. Hetkel on koolimaja ruumid maksimaalselt kasutuses ja pikemas perspektiivis, ei saa õpilaste arv ruumidest tingituda kasvada suuremaks kui 520 õpilast. 

Koostöös teiste Tartu linna õppeasutustega on kool viinud arvestatava osa õppetööst väljapoole koolimaja. Seda suunda kavatsetakse jätkata ka järgneval arengukava perioodil tagamaks õpilastele maksimaalselt mitmekesised võimalused õppetööks ning aidata neil valida sobilik kõrgkool oma õpingute jätkamiseks. 

Kool on eelmise arengukava perioodil panustanud oluliselt IT tehniliste võimaluste laiendamisse. Eelnevast lähtuvalt pöörab kool järgneval arengukava perioodil suuremat tähelepanu asjakohaste infotehnoloogiliste rakenduste leidmisele ja haridustehnoloogilise toe pakkumisele õppetöös, et maksimaalselt ära kasutada juba olemasolev infotehnoloogiline võimekus. Selleks rakendab kool suurel määral kolleegilt kolleegile kogemustevahetust, mis annab igale õpetajale võimaluse jagada oma kogemusi erinevate rakenduste kasutamisel õppetöös. Samuti otsitakse aktiivselt võimalusi sisukate IT-alaste koolituste läbiviimiseks ja tarkvaraliste lahenduste soetamiseks.

3.4. Valdkond: koostöö huvigruppidega

Tartu Jaan Poska Gümnaasium on suutnud viie esimese tööaastaga luua head sidemed kõigi Tartu linna kõrgkoolidega ning paljude teiste õppeasutustega. Koolil on toimiv õpilasesindus, hoolekogu ja loodud on ka vilistlaskogu. Õpilasesindus ja hoolekogu on kaasatud kõigisse kooli juhtimisega seotud põhiprotsessidesse. Järgneval arengukava perioodil pööratakse olulist tähelepanu koolist väljapoole suunatud tegevustele ja kogukonna kaasamisele. Selleks planeeritakse nii ühiseid õpilasüritusi teiste koolidega, koostööd teiste õppeasutustega, kui ka aktiivset koostööd vilistlaskogu ja hoolekogu kaudu lastevanematega.

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi arengukava kuni 2021 terviktekst