Kooli tutvustus

Leht uuendatud: 03.04.2024

Miks tulla õppima JPG-sse?

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis toimub õppetöö ajaloolises hoones, mida tuntakse Tartu rahu majana. Väärikas koolihoone asub Tartu kultuuritänava keskmes, mis võimaldab hõlpsat koostööd paljude oluliste kultuuriasutustega.

Õppekorraldus
Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis (JPG) on perioodõpe ja kursusesüsteem. Õppeaastas on viis perioodi, üks periood kestab seitse nädalat ja selle vältel osaleb õpilane viiel kuni seitsmel ainekursusel. Ainetund kestab 75 minutit. Iga perioodi viimane nädal on mõeldud arvestuste jaoks.

Õppesuunad ja ühisõpped 
Jaan Poska gümnaasiumis kujundab õppesuuna iga õpilane endale ise valikkursuste kaudu. Suuna kujundamiseks valib õpilane kolme aasta jooksul vähemalt 19 kursust 130 hulgast, millest vähemalt 10 peavad olema põhiaineid toetavad süvakursused ja ülejäänud on silmaringikursused. Õppekava sisu loob iga õpilane seega tervelt viiendiku ulatuses täiesti ise – kes soovib süvendatult mingit konkreetset ainet õppida, saab valikkursuseid valida ainult sellest valdkonnast, kes aga soovib laiapõhjalist õppekava, saab oma õpet toetada erinevates ainetes.

Peale selle läbib iga poskalane ühe uurimistöö kursuse, kaks eesti keele praktikumi ja ühe matemaatika praktikumi – need kursused toetavad põhiainete süvendatud omandamist.

IT-Poska ühisõpe
2022. aasta septembris alustas Tartu Jaan Poska Gümnaasium koostööd Riesenkampff Stiftung fondi programmiga Codesters Club, mille eesmärgiks on anda gümnaasiumiõpilastele tulevikukindlat tehnoloogiaharidust. Codesters Club on digitaalsete toodete arendusprogramm, mis ei keskendu konkreetsele programmeerimiskeelele, vaid digitaalsete toodete (nt veebilehed ja -rakendused) loomise protsessile laiemalt: ideede genereerimine, info otsimine, disainimine, prototüüpide loomine, arendustegevus, toodete testimine, probleemide lahendamine, projektijuhtimine ja turundus. Õpilased töötavad individuaalselt ja meeskondades, õppides ühendama uusi oskusi, et luua ja arendada digitooteid.

Eestis aastasadu tegutsenud Riesenkampffide ja Maydellide aadlisuguvõsade järeltulijad on alates 2019. aasta sügisest koos tuntud tehnoloogiafirmadega Eesti koolides erilist IT-hariduse programmi pakkunud. 2022. aasta sügisel jõudis programm koostöös Pipedrive’i ja Jaan Poska Gümnaasiumiga esmakordselt Tartusse.

Jaan Poska Gümnaasium võtab 2024. aasta sügisel 20 õpilast vastu Codesters Clubi ja Jaan Poska Gümnaasiumi ühisõppele, kus õpilased saavad lisaks gümnaasiumi riikliku õppekava täitmisele kolme aasta jooksul 14 kursuse ulatuses laiapõhjalist ingliskeelset tehnoloogiaharidust. Õppekava täitmisel arvestab JPG kõiki Codesters Clubi kursuseid valikkursustena ning need on lisatud õpilaste tunniplaani. Sisseastumiseks on vaja sooritada Tartu gümnaasiumide ühistest, ühisõpe ei eelda eelteadmisi programmeerimisest, põhiline on huvi, tahe ja motivatsioon. 

Lisainfot saab Codesters Clubi kodulehelt https://www.codesters.club

Elleri-Poska ühisõpe.
Tartu Jaan Poska Gümnaasium ja Heino Elleri Muusikakool on alates 2017/2018. õppeaastast pakkunud muusikahuvilistele õpilastele ühisõppe võimalust. See on mõeldud neile õpilastele, kes soovivad väga head üldkeskharidust koos muusika kutseharidusega, kusjuures õpilaste päevaplaani koostamisel arvestatakse õpilase koormust mõlemas koolis. Mõlemas koolis arvestatakse partnerkooli õppekoormust, näiteks saavad ühisõppel õppijad oma valikkursused kirja Elleri õppekava põhjal. Ühisõppe noored muudavad kooli muusikaelu omanäoliseks, sisukas ja eripäraseks. 

Poska-Elleri ühisõppele sisseastumiseks on vaja sooritada Tartu gümnaasiumide ühiskatsed ning erialakatsed Elleri koolis. Ühisõppe lõpetanud õpilased saavad mõlema kooli lõputunnistused.

Lisainfo Heino Elleri Muusikakooli kodulehelt.

2022. aasta septembris avas Tartu Jaan Poska Gümnaasium koostöös Shaté Tantsukooliga ühisõppe eelprofessionaalse tantsukunsti süvaõppe suunal. Tantsukunsti süvaõppe puhul saab noor, kel on kirg tegeleda tantsimisega tipptasemel, kolme aasta jooksul Shaté Tantsukoolist 10 süvakursust, mis lähevad süvitsi tantsumaailma, valmistavad ette jätkamiseks tantsuhariduse parimates ülikoolides, loovad ruumi tantsija sees, pakuvad väljakutset ning samal ajal seovad kõike üldpädevustega ning ennekõike kujundavad tantsijast loomingulise, distsiplineeritud, avatud mõttemaailma ja tugeva isiksusega noore. Tantsukunsti süvaõppe noortel on võimalus valida ja saada osa ka kõigist Jaan Poska gümnaasiumi silmaringikursustest. 

Ühisõppe noorte puhul arvestavad mõlemad koolid teineteise tunniplaani ja koolikorraldust, ühisõpe on koostöö tantsijate ja õppejõudude vahel. Tantsukunsti süvaõppe õppekavale pääsemiseks on vaja läbida nii Tartu gümnaasiumide ühiskatsed kui katsed ka Shaté Tantsukooli.

Võõrkeeled
Esimese võõrkeelena õpivad kõik inglise keelt tasemel, mis võimaldab soovijatel riigieksami asemel sooritada rahvusvahelisi sertifikaadieksameid C1 tasemel. Kool leiab võimaluse teise võõrkeele (vene, saksa või prantsuse keele) õpingute jätkamiseks B1-tasemel. Alates 2023/24. õppeaastast on põhikoolis teist võõrkeelt õppinud õpilasel võimalus alustada uue B1 võõrkeele õppimist kooli pakutavast võõrkeelte loetelust. Lisaks saab huviliste olemasolul kolmanda võõrkeelena õppida A1/A2 tasemel hispaania, jaapani, saksa, prantsuse, soome, rootsi, vanakreeka ja ladina keelt ning viipekeelt.

JPG üks põhimõte on see, et iga noor inimene saab määrata oma tuleviku ise – kokku saab poskalane kolme aasta jooksul valida 130 valikkursuse vahel. Valikkursus toimub siis, kui selle on valinud vähemalt 16 õpilast ja mõne uue valikkursuse idee võib algatada ka õpilane, kui tal on 15 mõttekaaslast. Õpilaste tagasiside alusel võib valikkursuste loetelu olla õppeaastati muutuv. Valikkursuste valimine toimub kord aastas, sügisel ja vilistlaste tagasiside annab tunnistust, et kolme aasta jooksul saavad õpilased soovitud kursused. Põnevaid kursusi jagub: erinevad võõrkeeled algtasemel, astrofüüsika, loovkirjutamine, lingvistika, rahatarkus, loomade käitumine, keemia ja füüsika köögis, teadusajalugu, luuleteksti salapära, turundus, ettevõtlusõpe, riigikaitse, soomeugrilase maailmatunnetus, küberkaitse, kunsti geomeetria, Google Sheetsi kursus, veebidisain, psühholoogia alused, taevatarkused, tänavakunst, filosoofia, side- ja navigatsioonikursus, sissejuhatus ehitusinseneeriasse, fotograafia, laboratoorsed tööd bioloogias, erinevad programmeerimiskursused jne.

Paljud valikkursused toimuvad selleks sobivas keskkonnas, näiteks Tartu Lastekunstikoolis, TalTechi Tartu kolledžis, Tartu Rakenduslikus Kolledžis ja Eesti Lennuakadeemias. Paljusid valikkursuseid käivad andmas eksperdid ja praktikud Tartu ettevõtetest ja kõrgkoolidest. Peale selle on kavas bioloogia, ökoloogia, keskkonnakeemia, liiklusfüüsika, inglise keele, suhtlemisoskuste, kirjanduse, matemaatika ja füüsika ning multimeedia praktikumid.

Kas võiks/peaks sel aastal kohe sinna kirjutama selle märke, et kursuseid on küll palju ja jagub kõigile, ent valida saab igal aastal ja kõik ei pruugi esimesel korral kohe soovitud nimekirja korraga saada? Sõnastus on mul halb, aga mõttest saate aru, eks.

Kooli eripära
JPG tegutseb ajaloolises hoones, mida tuntakse Tartu rahu majana. Koolihoone asub Tartu kultuuritänava, Vanemuise tänava keskpaigas. Meie kooli eripära on meie õpilased ning nende valikutest ja inimesena kasvamisest tekkiv äge, mõnus ja uudishimulik keskkond. Igas klassis toetavad õpilasi kaks mentorit, ning igal aastal keskendutakse mentortundides erineva fookusteema käsitlemisele: 10. klassis õpioskustele ja ajaplaneerimisele, 11. klassis enda mõistmisele ja endaga rahulolule ning suhtlemisoskustele ja 12. klassis edasiõppimisvõimalustele ja karjääriplaneerimisele. JPG-s väärtustatakse innovatsiooni, avatust, ausust ja väärikust. Kaks korda õppeaastas toimuvad iseseisva õppe nädalad, mille eesmärgiks on õppijate ajajuhtimis- ja enesejuhtimisoskuse arendamine, et nad oskaksid oma tegevusi prioriseerida, planeerida ja plaane ellu viia.

Välisprojektid
JPG-le on omistatud Erasmus+ õpirände akrediteering üldhariduses, mille toel toimuvad igal õppeaastal õpilaste külaskäigud partnerkoolidesse, lisaks toimib pikaaegne rahvusvaheline koostöö Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammis Nordplus Junior. Samuti kuulub JPG Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustikku, Euroopa Parlamendi partnerkoolide programmi EPAS ja võtab osa Läänemere projekti tegevustest. 

Huviharidus
Õpilastel on võimalik osaleda koorilaulu ja rahvatantsu huviringis, näiteringis, robootikaringis ja drooniringis ning meediakobaras Sihker. Esmase praktilise ettevõtluskogemuse saab kooli õpilasfirmadest ja kooliellu panustades. JPG arvestab valikkursustena õpilaste koolivälist õppetegevust (TÜ Teaduskooli kursusi ja Eesti Hariduse Infosüsteemis kinnitatud õppekavaga kunsti-, muusika- ning spordikoolide kursusi). 

Õpilasesindus 
Koolis on hästi toimiv õpilasesindus, mille arvamus on igapäevase koolielu korraldamisel väga oluline. Õpilaste hääl, mõtted ja arvamus kajastuvad koolilehes Sihker, taskuhäälingus Süntaks ja õpilasesinduse ning meediakobara Instagrami kontodel, kust saab infot ka kooli kujundavate traditsioonide ja tegemiste kohta.

Meie kool loob tingimused, et õpilased areneksid mitmekesiste huvide ja teadmistega ettevõtlikeks noorteks, kes saavad endale olulisi ideid viia ellu oma kooli inspireerivas keskkonnas.

Avatud uste päevad
Ootame huvilisi kooliga tutvuma laupäeval, 16. märtsil ja teisipäeval, 2. aprillil. Vajalik on etteregistreerimine (link avaldatakse kooli kodulehel ja kooli sotsiaalmeediakanalites).

Vastuvõtt
Kooli saab astuda Tartu gümnaasiumide ühiste sisseastumiskatsete teel.