Uurimistööd

Leht uuendatud: 08.11.2021

Uurimistöö ja praktilise töö koostamine on õpilase iseseisva õppe vorm. Töö põhineb uurimust läbi viiva õpilase ja juhendava õpetaja aktiivsel koostööl. Töö sisu on õpilast huvitava probleemi tuvastamine, selle lahendamine ja järelduste tegemine. Töö on õpilase põhjalik, iseseisvalt tehtud ja kirjalikult vormistatud töö, mis sisaldab ka õpilase omi seisukohti ja väljendab tema oskust iseseisvalt mõelda.

Uurimistöö või praktilise töö koostamine õpetab erinevaid uurimismeetodeid ning annab suuremahulise töö ja pikaajalise planeerimise kogemuse. Töö arendab erialaste tekstide läbitöötamise ja andmete kogumise oskust, õpetab tekste kriitiliselt hindama ja analüüsima. Uurimistöö arendab õpilase suulist ja kirjalikku väljendusoskust. Uurimistöö käigus õpitakse oma töö tulemusi korrektselt vormistama, neid avalikult esitlema ning oma seisukohti kaitsma, samuti võimaldab uurimistöö eneseteostust ja arendab ettevõtlikkust.