Uurimistööd

Leht uuendatud: 05.09.2023

Uurimistöö ja praktilise töö koostamine on õpilase iseseisva õppe vorm, mis põhineb uurimust läbi viiva õpilase ja juhendava õpetaja aktiivsel koostööl ning selle sisu on õpilast huvitava probleemi tuvastamine, selle lahendamine ja järelduste tegemine.

Uurimistöö või praktilise töö koostamine õpetab erinevaid uurimismeetodeid ning annab suuremahulise töö koostamise ja pikaajalise planeerimise kogemuse. Töö koostamine arendab erialaste tekstide läbitöötamise ja andmete kogumise oskust, õpetab tekste kriitiliselt hindama ja analüüsima. Töö sisaldab ka õpilase seisukohti ja väljendab tema oskust iseseisvalt mõelda, see on põhjalik, iseseisvalt tehtud ja kirjalikult vormistatud. Uurimistöö arendab õpilase suulist ja kirjalikku väljendusoskust, protsessi käigus õpitakse tulemusi korrektselt vormistama, neid avalikult esitlema ning oma seisukohti kaitsma, samuti võimaldab uurimistöö eneseteostust ja arendab ettevõtlikkust.