Visioon, missioon ja väärtused

Leht uuendatud: 13.09.2023

Visioon
Tartu Jaan Poska gümnaasium lähtub visiooni loomisel tunnuslausest “Määrame ise oma tuleviku!”. Gümnaasiumil on hea maine ja see on edasiviiva vaimuga kool, millel on oma nägu ja kooliperet liitvad traditsioonid. Gümnaasiumi eesmärk on aidata kaasa õpilaste eluks vajalike pädevuste kujunemisele ja soodustada õpilaste võimalusi kujundada ise oma haridusvalikuid. Kooli innovaatiline suhtumine järgib uusi arenguid nii Eestis kui ka mujal maailmas.

Koolis luuakse isiksuse arengut arvestav, loominguline ja professionaalne keskkond, kus gümnasistidel on suur võimalus kujundada oma õpingute kava, arvestades oma võimeid, huvivaldkondi ja koolis pakutavaid võimalusi. Selline lähenemine avaldub valikainete rohkusel lisaks riiklikus õppekavas ettenähtule. Lisaks on klassikalise klassijuhatamise süsteemi asemel mentorlus, mis tähendab, et igal õpetajal on kuni 19 õpilast, kelle arengupartner õpetaja on, igal nädalal on üks mentortund, mille eesmärk on ennekõike õppijate mõtteviisi, õppimise, elu ja maailma koos avastamine. Tartu Jaan Poska gümnaasiumi õpilasi iseloomustab uuriv, iseseisev, ettevõtlik ja koostöövalmis hoiak enesearendamisse ning Eesti elu edendamisse.

Koolipere igapäevane töö lähtub alati kaugematest ja lähematest eesmärkidest; see mõtestab tegevust ja annab kaalu igale otsusele. Omavaheline suhtlemine koolis juhindub põhimõttest “esmalt mõista ja seejärel olla mõistetud”, mis on koostöö üks olulisim alustala. Kõik otsused võetakse koolis vastu meeskonnatöö ja kaasatuse põhimõtteid arvestades.

Missioon
Tartu Jaan Poska gümnaasiumis väärtustatakse inimeseks olemist, enesearengut, tarkust otsustada ja vastutada, keskkonda ja elu kõikide valdkondade jätkusuutlikku arengut. Tartu Jaan Poska gümnaasiumi lõpetaja on ennastjuhtiv ja kohanev ühiskonnaliige, kes oskab oma elus otsuste vastuvõtmisel lähtuda eetilismoraalsetest printsiipidest, ja uuendusmeelse ning avatud mõttemaailmaga noor, kes soovib anda panuse paremasse homsesse. Kooli oluliseimaks ülesandeks on jõuda iga õpilase individuaalse arengu toetamiseni.

Väärtused
Iseseisvus ja koostööoskus – oleme võimelised kriitiliselt mõtlema ja analüüsima, keskenduma ja lahendama suuremahulisi iseseisvaid ülesandeid, oleme võimelised tegema koostööd erinevatest kultuuridest pärit inimestega. Mis tahes kommunikatsioonis on olulisel kohal eneseväljendusoskus ja avatus kompromissidele. Dialoogid on alati kaasavad ja väärtustavad küsimuste esitamise oskust.

Loovus ja innovaatilisus – oleme võimelised kohanema uute olukordade ja erinevate arenguteedega, pakkudes ka ise uusi lahendusi ja olles eestvedajaks nende elluviimisel.

Avatus ja sallivus – oleme avatud ühiskonnale ja eri kultuuridele, kasutades tekkivat sünergiat, luues niimoodi võimalusterohke aluse arenguks.

Humanism ja keskkonna jätkusuutlik areng – kasvatame õpilastes teadmist, et elu ning inimene on suurimad väärtused, milleta inimese eksistents pole võimalik ning mida tuleb seetõttu hoida ja kaitsta.