Missioon, põhiväärtused

Leht uuendatud: 02.03.2022

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis väärtustatakse inimeseks olemist, isamaad, keskkonda ja elu kõikide valdkondade jätkusuutlikku arengut. Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi lõpetaja on täisväärtuslik ühiskonnakodanik, kes oskab oma elus otsuste vastuvõtmisel lähtuda eetilismoraalsetest printsiipidest, ja uuendusmeelse ning avatud mõttemaailmaga noor, kes soovib anda panuse paremasse homsesse. Kooli oluliseimaks ülesandeks on jõuda iga õpilase individuaalse arengu toetamiseni.

Isamaalisus ja kodanikujulgus – oleme oma koolimaja ajaloost tulenevatele traditsioonidele tuginedes väärilised kodanikud, kes igapäevase aktiivse ja julge osalusega taasloovad oma riiki.

Väärikus ja akadeemilisus – oleme tasakaalukad ja arukad, tuginedes otsuste vastuvõtmisel põhjalikule analüüsile ja korrektsusele nii kirjalikus kui suulises eneseväljenduses. 

Iseseisvus ja koostööoskus – oleme võimelised kriitiliselt mõtlema ja analüüsima, keskenduma ja lahendama suuremahulisi iseseisvaid ülesandeid, oleme võimelised tegema koostööd erinevatest kultuuridest pärit inimestega. Mis tahes kommunikatsioonis on olulisel kohal eneseväljendusoskus ja avatus kompromissidele. Dialoogid on alati kaasavad ja väärtustavad küsimuste esitamise oskust.

Loovus ja innovaatilisus – oleme võimelised kohanema uute olukordade ja erinevate arenguteedega, pakkudes ka ise uusi lahendusi ja olles eestvedajaks nende elluviimisel.

Avatus ja sallivus – oleme avatud ühiskonnale ja eri kultuuridele, kasutades tekkivat sünergiat, luues niimoodi võimalusterohke aluse arenguks.

Humanism ja keskkonna jätkusuutlik areng – kasvatame õpilastes teadmist, et elu ning inimene on suurimad väärtused, milleta inimese eksistents pole võimalik ning mida tuleb seetõttu hoida ja kaitsta.

Eetilisus ja moraalsus – oleme kool, mis arendab õpilastes ühiskonnas heaks kiidetud käitumisnorme (nt ausus, heatahtlikkus, empaatiavõime, õiglus, kohusetunne, vastutus).

Kultuur ja esteetika – oleme kool, mis kujundab õpilaste teadlikku kultuuritaju ja esteetiliste väärtuste hindamist, mis tõstavad inimese kõrgemale igapäevarutiinist.