Hindamisjuhend

Leht uuendatud: 22.09.2023

Väljavõte Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi hindamisjuhendist:

1.1. Tartu Jaan Poska gümnaasiumi (edaspidi: kool) õpilaste hindamise aluseks on gümnaasiumi riiklikus õppekavas taotletavad õpiväljundid, mis on esitatud pädevuste ja õpitulemustena.
1.2. Hindamisjuhend on kooli õppekava lahutamatu ja oluline osa, mis tugineb kooli arengukava ja kodukorraga ühiselt omaksvõetud väärtustele.
1.3. Hindamisega toetatakse õpilase iseseisva õppimise ja koostööoskuste arengut ning kujundatakse valmisolekut õppida kogu elu.
1.4. Hinnatakse õpilase arengut, teadmiste, oskuste ja õpitust arusaamise taset, hindamisel arvestatakse kokkulepetest kinnipidamist ning õpimotivatsiooni.
1.5. Hindamise ülesanneteks on: a) toetada õpilase individuaalset arengut ja anda tagasisidet omandatud teadmiste, oskuste ja pädevuste kohta (tagasiside peab olema piisavalt täpne ja õigeaegne, et õpilane saaks sellele oma õppetöös tugineda); b) toetada õpilase õpitahet ja positiivset enesehinnangut; c) anda koolile alus õigete otsuste tegemiseks metoodilise arendustöö ning õppe paremal korraldamisel, arvestades õpilaste erinevat taset ja õpikogemusi; d) võimaldada kooli hindamistulemusi adekvaatselt kasutada järgmistel haridustasemetel.
1.6. Vajadusel korrigeeritakse hindamisjuhendit õppeaasta lõpus.
1.7. Õpilasel on õigus saada teavet hindamise korralduse ning saadud hinnete ja hinnangute kohta.
1.8. Hindamisjuhendi Lisa 1 on “Individuaalse õppekava rakendamise põhimõtted Jaan Poska gümnaasiumis”.

Hinnete, puudumiste ja hilinemiste märkimine
2.1. Õpilase akadeemilise edenemise tagasisidestamisel kursustel, kus kasutatakse eristavat hindamist, lähtutakse skaalast, millel on kuus positiivset ja üks negatiivne hinne:
A+ – „väljapaistev“: märkimisväärsed tulemused, mis ületavad ainekavadega nõutud taseme;
A – „suurepärane“: õpitulemuste tase, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste iseseisev ning vaba rakendamine (punktiarvestuse korral 91%–100% maksimaalsest punktisummast);
B – „hea“: õpitulemuste tase, mida iseloomustab oskuste ja teadmiste eesmärgistatud kasutamine (punktiarvestuse korral 81%–90% maksimaalsest punktisummast);
C – „üsna hea“: õpitulemuste tase, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste eesmärgistatud kasutamine, kuid milles esineb ebatäpsusi ja mitteolulisi puudusi (punktiarvestuse korral 71%–80% maksimaalsest punktisummast);
D – „rahuldav“: õpitulemuste tase, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste rahuldav kasutamine tüüpolukordades (punktiarvestuse korral 61%–70% maksimaalsest punktisummast);
E – „piisav“: minimaalne lubatud õpitulemuste tase, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste piiratud kasutamine tüüpolukordades (punktiarvestuse korral 50%–60% maksimaalsest
punktisummast);
F – „puudulik“: õpitulemuste tase, mille puhul on teadmiste ja oskuste rakendamine ebapiisav (punktiarvestuse korral 1%–49% maksimaalsest punktisummast).
2.2. Valikainetes võib kasutada mitteeristavat hindamist, kui valikaine kursuse õpetaja ei otsusta teisiti: „arvestatud“ (AR) – kursuse mahus ettenähtud teadmised, oskused ja pädevused on omandatud; „mittearvestatud“ (MA) – kursuse mahus ettenähtud teadmised, oskused ja pädevused on omandamata.
2.3. Õpilase arvestusele/hindelisele tööle mitteilmumisel kantakse õppeinfosüsteemi vastavale reale märge „MH“ (mittehinnatud), juhul kui õpilane on enne arvestuse/hindelise töö toimumist teavitanud mentorit arvestusele/hindelisele tööle mitteilmumise põhjusest. Aineõpetaja lisab kommentaaridesse selgituse ja õpilasel on võimalus sooritada järelarvestus/järelevastamine.
2.4. Õpilase tundides osalemise jälgimiseks kasutab õpetaja õppeinfosüsteemis etteantud märkeid (puudumine, hilinemine, vabastus, tähelepanu, kodutöö).

Terviktekst:
Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi hindamisjuhendi terviktekst