Hindamisjuhend

Leht uuendatud: 09.06.2020

Väljavõte Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi hindamisjuhendist:

1. Üldsätted

1.1. Tartu Jaan Poska gümnaasiumi (edaspidi: kool) õpilaste hindamise aluseks on
gümnaasiumi riiklikus õppekavas taotletavad õpiväljundid, mis on esitatud pädevuste ja
õpitulemustena.

1.2. Hindamisjuhend on kooli õppekava lahutamatu ja oluline osa, mis tugineb kooli
arengukava ja kodukorraga ühiselt omaksvõetud väärtustele.

1.3. Hindamisega toetatakse õpilase iseseisva õppimise ja koostööoskuste arengut ning
kujundatakse valmisolekut õppida kogu elu.

1.4. Hinnatakse õpilase arengut, teadmiste, oskuste ja õpitust arusaamise taset, hindamisel
arvestatakse kokkulepetest kinnipidamist ning õpimotivatsiooni.

1.5. Hindamise ülesanneteks on: a) toetada õpilase individuaalset arengut ja anda tagasisidet
omandatud teadmiste, oskuste ja pädevuste kohta (tagasiside peab olema piisavalt täpne ja
õigeaegne, et õpilane saaks sellele oma õppetöös tugineda); b) toetada õpilase õpitahet ja
positiivset enesehinnangut; c) anda koolile alus õigete otsuste tegemiseks metoodilise
arendustöö ning õppe paremal korraldamisel, arvestades õpilaste erinevat taset ja õpikogemusi;
d) võimaldada kooli hindamistulemusi adekvaatselt kasutada järgmistel haridustasemetel.

1.6. Vajadusel korrigeeritakse hindamisjuhendit õppeaasta lõpus.

1.7. Õpilasel on õigus saada teavet hindamise korralduse ning saadud hinnete ja hinnangute
kohta.

1.8. Hindamisjuhendi Lisa 1 on “Individuaalse õppekava rakendamise põhimõtted Jaan Poska
gümnaasiumis”.

2. Hinnete, puudumiste ja hilinemiste märkimine

2.1. Õpilase akadeemilise edenemise tagasisidestamisel kursustel, kus kasutatakse eristavat
hindamist, lähtutakse skaalast, millel on kuus positiivset ja üks negatiivne hinne:

A+ – „väljapaistev“: märkimisväärsed tulemused, mis ületavad ainekavadega nõutud taseme;

A – „suurepärane“: õpitulemuste tase, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste iseseisev ning vaba rakendamine (punktiarvestuse korral 91%–100% maksimaalsest punktisummast);

B – „hea“: õpitulemuste tase, mida iseloomustab oskuste ja teadmiste eesmärgistatud kasutamine (punktiarvestuse korral 81%–90% maksimaalsest punktisummast);

C – „üsna hea“: õpitulemuste tase, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste eesmärgistatud kasutamine, kuid milles esineb ebatäpsusi ja mitteolulisi puudusi (punktiarvestuse korral 71%–80% maksimaalsest punktisummast);

D – „rahuldav“: õpitulemuste tase, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste rahuldav kasutamine tüüpolukordades (punktiarvestuse korral 61%–70% maksimaalsest punktisummast);

E – „piisav“: minimaalne lubatud õpitulemuste tase, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste piiratud kasutamine tüüpolukordades (punktiarvestuse korral 50%–60% maksimaalsest punktisummast);

F – „puudulik“: õpitulemuste tase, mille puhul on teadmiste ja oskuste rakendamine ebapiisav (punktiarvestuse korral 1%–49% maksimaalsest punktisummast).

2.2. Valikainetes võib kasutada mitteeristavat hindamist, kui valikaine kursuse õpetaja ei
otsusta teisiti: „arvestatud“ (AR) – kursuse mahus ettenähtud teadmised, oskused ja pädevused
on omandatud; „mittearvestatud“ (MA) – kursuse mahus ettenähtud teadmised, oskused ja
pädevused on omandamata.*

2.3. Õpilase arvestusele/hindelisele tööle mitteilmumisel kantakse õppeinfosüsteemi vastavale
reale märge „MH“ (mittehinnatud), juhul kui õpilane on enne arvestuse/hindelise töö toimumist
teavitanud aineõpetajat ja klassijuhatajat arvestusele/hindelisele tööle mitteilmumise põhjusest.
Aineõpetaja lisab kommentaaridesse selgituse ja õpilasel on võimalus sooritada
järelarvestus/järelevastamine.

2.4. Õpilase tundides osalemise jälgimiseks kasutab õpetaja õppeinfosüsteemis etteantud
märkeid (puudumine, hilinemine, vabastus, tähelepanu, kodutöö).
* Vastavalt määrusele „Haridus- ja teadusministri määruste muutmine tulenevalt
abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusest (COVID-19 haigust põhjustava
viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed)“ võib õppeaastal 2019/2020 tagasisidestada
õpilaste akadeemilist edenemist ka põhikursustel mitteeristavalt.

Terviktekst:
Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi hindamiskorra terviktekst