Juhtimisstruktuur

Leht uuendatud: 13.09.2023

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi juhtkond

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis on alates 2016. aastast rakendatud jagatud juhtimise printsiipe ning nagu arenevale organisatsioonile omane, on need aja jooksul muutunud. Varasemalt oli igal valdkonnal on oma juht, kes lisaks igapäevastele tegevustele suunas, vedas eest ning kaasas pikaajalise strateegia loomisesse ja eesmärkide saavutamisesse kogu oma tiimi. Eelmise arengukava perioodi üks fookuseid oligi laiapõhjalise juhtimise juurutamine ning seekaudu selgem eesmärgistamine ja sihiseade kogu organisatsiooni tegevustes, jättes samal ajal ruumi iga meeskonna liikme loovusele ja autonoomiale. Oluline oli ja on kogu meeskonna kaasamine arendustegevustesse ning ühiselt otsustamise kultuuri loomine. Selleks, et kõik saaksid kaasa rääkida, on 2023. aastast JPG oma juhtimises jõudnud tiimipõhisele juhtimisele, et iga koolitöötaja ja õpetaja professionaalse arengu toetamise kaudu jõuda kooli arengukavas seatud strateegiliste eesmärkideni. 

JPGs ei ole ainepõhiseid ega valdkondlikke ainesektsioone, vaid iga lennu mentoritel on oma tiimijuht ehk lennujuht, kelle vastutus on juhtida didaktikat, õpetajate professionaalset arengut ja pakkuda õlatunnet; luua koostöine dünaamika ja koordineerida mentorlust; märgata, vestelda, kaardistada, toetada, jõustada; olla vahelüli mentori(te), õpilasnõustaja, aineõpetajate ja lapsevanematega suhtlemisel. Ka need õpetajad, kes parasjagu ei ole mentorid, kuuluvad lennupõhistesse mentortiimidesse. 

Koolielu korraldab õppekorralduse koordinaator ning kooli õppekava ja igapäevase töö ning välisprojektide ning rahvusvaheliste suhete vedamise ja arendamise eest vastutab õppejuht. Tugisüsteemide toimimise ja arendamise nimel teevad tööd nii õpilasnõustaja, psühholoog kui lennujuhid, kooli sündmusi korraldavad õpilased koos mentoritega, meil on ka oma kommunikatsiooni tiim. Lennujuhte ja kogu meeskonda hoiavad sünkroonis toimetamas nii juhiabi kui õppekorralduse koordinaator. Koos direktoriga kuulub juhtkonda 10 inimest, lisaks lennujuhtidele, õppekorralduse koordinaatorile, õppejuhile ja juhiabile ka õpilasnõustaja, infojuht ja majandusala juhataja. Igal juhtkonna nõupidamisel on alati ka õpilaste esindaja. 

Direktor: Mari Roostik
E-post:  mari.roostik@jpg.tartu.ee
Mobiil: 5342 4008

Juhiabi: Eneli Mäeots
E-post: eneli.maeots@raad.tartu.ee
Telefon: 736 1950

10. klasside lennujuht: Annika Rego
E-post: annika.rego@jpg.tartu.ee

11. klasside lennujuht: Carita Hommik
E-post: carita.hommik@jpg.tartu.ee

12. klasside lennujuht: Sandra Sild
E-post: sandra.sild@jpg.tartu.ee

Õppejuht: Lembi Loigu
E-post: lembi.loigu@jpg.tartu.ee
Mobiil: 5565 6701

Õppekorralduse koordinaator: Jane Jostov
E-post: jane.jostov@jpg.tartu.ee

Majandusjuhataja: Peeter Mee
E-post: peeter.mee@jpg.tartu.ee

Infojuht: Vahur Lell
E-mail: vahur.lell@jpg.tartu.ee

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi hoolekogu
Hoolekogu koosseis on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse otsusega number O-22-0047, 11.10.2022

 • Küllike Pedaste – lastevanemate esindaja,
 • Tiit Tiido – lastevanemate esindaja,
 • Karina Lõhmus Ein – lastevanemate esindaja,
 • Annely Kruusa – lastevanemate esindaja,
 • Inga Vendelin – õppenõukogu esindaja
 • Maileen Muttik – õpilaste esindaja
 • Karoliina Lorenz – vilistlaste esindaja,
 • Karl Aaron Adson – linna esindaja,
 • Kadri Ukrainski – toetava organisatsiooni esindaja (Tartu Ülikool).

Hoolekogu kontakt: hoolekogu@jpg.tartu.ee

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilasesindus

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilasesinduse põhimäärus.

 • Laura-Lisete Kangur 12.b
 • Karli Joorits 12.b
 • Martha Paas 12.b
 • Gerda Emily Treufeldt 12.b
 • Jette Villemson 11.e
 • Liisbet Vahtrik 11.e
 • Marii-Eliise Ats 11.d
 • Sandra Pütsepp 11.e
 • Miree Madleen Püttsepp 12.d
 • Mariann Matteus 11.c
 • Annika Koni 11. d
 • Getter Lukner 11.b
 • Katriin Maria Märtinson 11.b

Õpilasesinduse kontakt: jpgopilasesindus@gmail.com