Juhised Tartu linna koolidele videotundide korraldamiseks

Leht uuendatud: 08.02.2021

Arvestades suurenenud vajadust läbi viia õppetööd distantsõppe vormis ja kehtivaid isikuandmete töötlemise nõudeid, tuleb videotundide läbiviimisel lähtuda järgmistest põhimõtetest:

1) Videotundide üle kandmisel, salvestamisel ja salvestiste järelvaadatavaks tegemisel on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tuleneva avaliku ülesande täitmine ehk õppetöö korraldamine.
2) Videotundide üle kandmise, salvestamise ja salvestiste järelvaadatavaks tegemise eesmärk on tagada riikliku õppekava täitmiseks vajalikud tingimused ja luua kõigile õpilastele õppetöös osalemiseks võrdväärsed võimalused.
3) Videotunni üle kandmiseks, salvestamiseks ja salvestise järelvaadatavaks tegemiseks ei ole vaja tunnis osalejate või nende seaduslike esindajate nõusolekut.
4) Videotunnile ja selle salvestisele tuleb juurdepääs tagada üksnes selleks õigustatud isikutele ehk neile õpilastele, kes osaleksid tavatingimustes tunnis ka kontaktõppe vormis.
5) Juurdepääsu saamiseks vajalikke linke, paroole või muid juhiseid ei ole lubatud avalikustada kodulehel, sotsiaalmeedias või mujal avalikult juurdepääsetavas keskkonnas.
6) Videotunni või selle salvestise kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegemiseks on vaja salvestusele jäänud osalejate ja/või nende seaduslike esindajate nõusolekut.
7) Isikuandmete töötlemise minimaalsuse põhimõtte tagamiseks suunatakse võimalusel kaamera selliselt, et õpilasi filmitakse selja tagant või videole jääb üksnes õpetaja.