Üldinfo

Hoolekogu

Hoolekogu kontakt: hoolekogu(at)jpg.tartu.ee

 

KORRALDUS
Tartu
01. november 2016. a. nr 1114
Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine 2016/2017. õppeaastaks

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg-d 2 ja 3, Tartu Linnavolikogu 10. veebruari 2011. a määruse nr 31 „Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord” § 13 lg 1 ning arvestades Tartu Linnavolikogu eestseisuse 29. septembri 2016. a ettepanekut ja kooli direktori esitatud andmeid, Tartu Linnavalitsus

o t s u s t a b:

1. Kinnitada Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi hoolekogu koosseis 2016/2017. õppeaastaks
järgmiselt:
1.1. Roman Mugur – linna esindaja,
1.2. Inga Vendelin – õppenõukogu esindaja,
1.3. Erkki Leego – vanemate esindaja,
1.4. Priit Tannik – vanemate esindaja,
1.5. Katrin Justus – vanemate esindaja,
1.6. Martin Sõgel – vilistlaste esindaja,
1.7. Oskar Kobar – õpilaste esindaja.

2. Korraldus jõustub 2. novembril 2016. a.

3. Käesoleva korralduse peale võib esitada Tartu Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Urmas Klaas
linnapea
Jüri Mölder
linnasekretär

 
		
Viimati muudetud 03.11.2016